چرخ ثابت و گردان - توری فلزی  - توری غیر فلزی - عایق ها - ابزار و لوازم ساختمانی  - جوشکاری و الکترود

قیمت ورق

 

ورق 2

 

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1*2 تماس با ما 32 كف بنگاه تهران

ورق 3

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1*2 تماس با ما 48 كف بنگاه تهران

ورق 4

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1*2 تماس با ما 64 كف بنگاه تهران

ورق 5

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 تماس با ما 353 كف بنگاه تهران

ورق 6

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 تماس با ما 424 كف بنگاه تهران

ورق 8

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 تماس با ما 600 كف بنگاه تهران

ورق 10

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 تماس با ما 706 كف بنگاه تهران

ورق 12

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 تماس با ما 848 كف بنگاه تهران

ورق 15

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.5*6 تماس با ما 1060 كف بنگاه تهران

ورق 20

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.25*6 تماس با ما 1413 كف بنگاه تهران

ورق 25

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.25*6 تماس با ما 1470 كف بنگاه تهران

ورق 30

ابعاد قيمت به ريال وزن/كيلوگرم درصد اضافه ترخيص
1.25*6 تماس با ما 1766 كف بنگاه تهران

 

نوشته شده توسط فروشگاه ایران در 12:14 |  لینک ثابت   •